©️Illustration av Art by ÅsaM - Åsa Malmgren

Vad är Autism Spektrum Disorder - ASD?

När jag ser den här illustrationen gjord av Åsa Malmgren så går den rakt in i mig. För det är precis så här jag upplever min ASD-hjärna. En enorm mängd detaljer som på något sätt hänger ihop till en helhet som jag vill ha en översikt på. Samtidigt så  både skall och måste information från världen utanför gå igenom alla dessa olika processer på ett för mig mera medvetet sätt. Att Åsas illustration talar så direkt till mig fick sin naturliga förklaring när jag frågade henne om jag fick lov att använda den. Hon har också fått sin ASD konstaterad i vuxen ålder.

Information ute på nätet om autism, symtomen och dess orsaker är omfattande. Tanken med vår information är att vara en introduktion för att inspirera dig att lära ännu mer. Därför finns det en knapp märkt "Mer info om ASD" längst ner som leder vidare till en sida med länkar.

Autism Spektrum Disorder - ASD, är ett medfött tillstånd som innebär att hjärnan har ett annorlunda sätt att hantera och filtrera information. Vilken inverkan det får på livet är dock högst individuellt. Det som idag kallas autismspektrumdiagnos hade tidigare flera benämningar, däribland Aspergers syndrom eller A-typisk autism. Namnet kom att ändras eftersom det bl.a. inte fanns något tydligt sätt att avgränsa Aspergers syndrom från infantil autism, autism och a-typisk autism. Diagnosbeskrivningarna i npf-utredningar sattes ihop utan enhetlig struktur. Numera följer man den amerikanska diagnosmanualen DSM-5. År 2024 kommer Socialstyrelsens översättning av ICD-11, vilket är WHO’s motsvarighet till DSM-5. Det är vanligt att ha sekundärdiagnoser inom NPF till sin ASD, så som ADHD, ADD och Torurette. 

Det är ett brett spektrum, och sträcker sig från individer med kognitiva nedsättningar och total avsaknad av verbal kommunikation, till individer som är så pass högfungerande att deras svårigheter initialt inte märks utåt. I den nya manualen har man delat in autism i tre olika nivåer, där nivå ett kräver stöd, nivå två kräver omfattande stöd och nivå tre kräver mycket omfattande stöd. 

Symptom på autism finns oftast redan i barndomen och fortsätter in i vuxenlivet, utan att gå över. Med årens gång kan man dock dämpa utmaningarna genom att utveckla strategier utifrån de individuella förutsättningarna. Autism skapar förutsättningar som måste respekteras utifrån individens hållbarhet. Det är vanligt att tecknen uppenbarar sig för omgivningen först när nya situationer kommer med nya krav. Gemensamt för alla autistiska personer är svårigheter i kommunikation och samspel, samt en tydlig benägenhet till upprepade beteenden, aktiviteter och intressen. 

Det finns en tendens att beskriva autistiska drag som bristande i olika avseenden, men vad det egentligen handlar om är att en autistisk hjärna har en reducerad förmåga att sålla bland inkommande information, vilket leder till att en stor mängd intryck översköljer hjärnan på samma gång. Medan icke autistiska personer sållar & samlar in information om andra människors tanke- och känslomässiga tillstånd mera automatiskt genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Autistiska behöver personer lära sig läsa av dessa signaler manuellt. Detta leder till utmaningar i det sociala samspelet. Den stora mängd intryck som tas emot och måste processas utan filter, gör att autistiska personer ofta är överkänsliga eller underkänsliga för olika slags sinnesintryck från de fem yttre sinnena. Det är ofta också en utmaning att tolka interna kroppssignaler exempelvis hunger och törst. 

Mycket övergripande kan man säga att autistiska personer saknar social intuition för sådant som andra läser av på ett mer omedvetet sätt, till följd av att hjärnan bearbetar intryck annorlunda. Kombinationen av sensorisk över/under-belastning och att medvetet behöva analysera sociala signaler skapar en krävande vardag. Det är först när svårigheterna påverkar livet så mycket att det ofta & kontinuerligt skapar problem i vardagen så att det ger påtagligt försämrad livskvalitet, som det ställs en diagnos. Hur framtiden blir för en person med autism är mycket individuellt och kan inte sägas på förhand, men med rätt verktyg behöver man inte gå miste om ett värdefullt liv.

Det kan vara bra att påminna sig själv om att normalitet inte är ett krav för livskvalitet.

 ASD-Puzzlaren AB innehar F-skattsedel